Gemeente

Met de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR®) krijgt u als gemeente een instrument in handen om regie te voeren over de wijkgerichte energietransitie. Om de GVR toe te passen werkt u samen met een uitvoerende partij die een GVR licentie heeft.

In het Klimaatakkoord hebben gemeenten de regierol gekregen in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Tevens is de wens gedefinieerd om te komen tot ‘een gebouwgebonden oplossing waarbij de lasten voor de investering voor verduurzaming over een langere periode wordt verdeeld over meerdere generaties van woningeigenaren’.

De GVR geeft invulling aan deze wens. De GVR is een gemeentelijk instrument dat met steun van de Europese Commissie is ontwikkeld. De GVR faciliteert gemeenten in hun regierol binnen de wijkgerichte warmtetransitie. Met de GVR kunnen gemeenten woningeigenaren volledig ontzorgen in de verduurzaming van de eigen woning.

Uw voordelen

Grip en inzicht

Met de GVR krijgt u grip op en inzicht in de voortgang van de wijkgerichte energietransitie. U krijgt op wijkniveau inzicht in de actuele warmtevraag en afname ervan als gevolg van de in de wijk gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen. Hierdoor bent u beter in staat beleid te maken en bij te sturen met betrekking tot de overgang op alternatieve warmtebronnen.

Geen publiek geld nodig

Om de GVR toe te passen hoeft u geen publiek geld aan te wenden. De woningverduurzaming wordt voorgefinancierd door de Stichting Verzamelgelden GVR. U voorkomt hiermee een verzwaring van uw eigen balans.

Inzet gemeentelijk heffingsinstrument

Deelnemende woningeigenaren betalen de woningverduurzaming af via u als gemeente. Het geld wordt door u geïnd via de gemeentelijke baatbelasting. Hiervoor gaat een deelnemende woningeigenaar met u een vaststellingsovereenkomst aan. U draagt de baatbelasting vervolgens af aan de Stichting Verzamelgelden GVR.

Geen betaal risico

U loopt als gemeente bij de toepassing van de GVR geen betaal risico. Het minimale risico van structurele betaalonmacht wordt afgedekt door de Stichting Waarborg GVR. Onder voorwaarden kunt u de structureel niet inbare termijn verhalen op deze stichting.

Minimale organisatorische impact

U wordt bij de toepassing van de GVR maximaal ontzorgd door de GVR uitvoerder. Uw eigen activiteiten blijven beperkt tot het promoten van de GVR en het innen van de gemeentelijke heffing.

Sociaal beleid

U kunt binnen de GVR uw sociaal beleid toepassen op woningeigenaren die in een slechte financiële positie verkeren. U kunt in lijn met uw eigen ‘gemeentelijke leidraad voor invordering’ op individueel woningniveau een gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen. Hiermee kunt u betalingsproblemen voorkomen en energiearmoede actief voorkomen en bestrijden.

Versnellen wijkgerichte aanpak

Met de GVR kunt u uw wijkgerichte warmtetransitie op een beheersbare wijze opschalen en versnellen.

Veelgestelde vragen

De gemeente heeft géén rol en geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het vaststellen van de te treffen verduurzamingsvoorzieningen en de uitvoering ervan.

Van de BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten). De BNG Bank zet zich op deze wijze in om gemeenten en woningeigenaren te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen.

Nee, de baatbelasting is een gemeentelijk belastinginstrument en geen financiering in de zin van de Wet financieel toezicht. De Wft en het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is er o.a. op gericht om overcreditering tegen te gaan. Toepassing van de baatbelasting-constructie dient eveneens verantwoord plaats te vinden. Daarom hanteert de GVR het uitgangspunt maandlasten neutraliteit.